Všeobecné obchodní pomníky

Obchodní podmínky

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 

ÚČASTNÍCI OBCHODNÍCH SLUŽEB:

firma Víno Šílová, s.r.o. se sídlem na adrese Vídeňská 237/5, Mikulov, 692 01 registrována pod identifikačním číslem 08669287 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 114776/KSBR, (dále jen jako „ubytovatel“)

 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“)

 

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb ve všech ubytovacích zařízeních, které ubytovatel provozuje, a potvrzení této rezervace ze strany ubytovatele je možná písemně, tj. emailem, telefonicky, na recepci, nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webu.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že ubytovatel písemně potvrdí objednateli provedenou rezervaci nebo zašle automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Není-li v potvrzení rezervace uvedeno jinak, rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že ubytovatel nebo objednatel nesplní podmínky, které jsou uvedeny v předchozím bodu, ubytovatel nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

 

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj a noc a mění se vzhledem k počtu osob, které objednatel zvolí v rezervaci.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %. Městský poplatek ve výši 35 Kč/osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit kreditní/platební kartou online, částka bude účtována v měně CZK.
 • Hotel si vyhrazuje právo předběžné před-autorizace karty objednatele až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě tzv. nevratných rezervací si ubytovatel účtuje pobyt v plné výši v den provedení rezervace.
 • V případě rezervací s možností storna se ubytovatel řídí podmínkami uvedenými v rezervaci. Při zrušení pobytu méně než 10 dní před příjezdem činí storno poplatek 50% ceny rezervace. Při zrušení pobytu méně než 5 dní před příjezdem činí storno poplatek 100% ceny rezervace.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a ubytovatel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt, pokud není stanoveno jinak.

 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena ubytovatelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu u ubytovatele, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb ubytovatele, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je ubytovatel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu či vystavit fakturu k úhradě bankovním převodem.
 • Objednatel může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že ubytovatel neposkytl objednateli předem dohodnuté služby odpovídající standardu daného ubytování.
 • Doba přihlášení do hotelu je od 15:00 do 20:00 v den příjezdu. Dřívější a pozdější přihlášení je možné pouze po dohodě s ubytovatelem.
 • Doba odhlášení je do 10:00/11:00v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s ubytovatelem.
 • Všechna naše ubytovací zařízení jsou nekuřácká. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či vnitřních prostorách opravňuje ubytovatele, aby objednateli naúčtoval penále ve výši 100 EUR za vyčištění pokoje či prostor ubytovacího zařízení.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách, i venkovních prostorách ubytovacích zařízení a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může ubytovatel penalizovat hosty finanční pokutou, v nutných případech volat policii ČR.
 • Zvířata nemohou být ubytovávána.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE:

 • Ubytovatel je povinen pro objednatele zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu daného ubytovacího zařízení.
 • V případě, že ubytovatel nemůže objednatele ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, ubytovatel má povinnost zajistit pro objednatele náhradní ubytování.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1. 11. 2022. Ubytovatel si vyhrazuje právo na jejich změny a objednatel je povinen se řídit aktuálními podmínkami.
 • Ubytovatel shromažďuje osobní údaje objednatele pro účely poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

 

Categories: